رویداد های تابستان گالری فرمانفرما 1398 | پیش نگاه

گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما

خیابان کریمخان زند | خردمند شمالی | کوچه اعرابی | شماره 2 | تلفن : 88316977

ساعات بازدید : 12 تا 20 | جمعه: 16 تا 20

گالری دوشنبه‌ها تعطیل است | www.farmanfarma.gallery

تیر

گالری فرمانفرما


مرضیه جعفری

نخجیرگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 تیر 1398

پایان : 28 تیر 1398

گالری فرمانفرما


شیوا خالصی

غیاب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 تیر 1398

پایان : 28 تیر 1398

شهریور

گالری فرمانفرما


مریم آقایی

سازگاری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 12 مهر 1398

گالری فرمانفرما


جواد علی محمدی اردکانی

زندگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 12 مهر 1398