گالری طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، جنب پاسارگاد، شماره 5 | تلفن : 88008676

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنجشنبه ها تعطیل است. www.azadartgallery.com

دی ماه

گالری طراحان آزاد


عباس شهسوار و مریم آیین

یوم السبت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 3 دی 1398

گالری طراحان آزاد


پروانه اعتمادی به انتخاب علی بختیاری

کارهای اخیر کلاژها و سریگرافی

نمایشگاه انفرادی چاپ سیلک و کلاژ

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 17 دی 1398

گالری طراحان آزاد


بهناز قاسمی

استعاره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 1 بهمن 1398

بهمن ماه

گالری طراحان آزاد


بهناز قاسمی

استعاره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 8 بهمن 1398

گالری طراحان آزاد


منوچهر معتبر

خودنگاره های منوچهر معتبر

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 21 بهمن 1398

گالری طراحان آزاد


جمعی هنرمندان ، نقاش ، عکاس و مجسمه ساز

شبتاب هفت

نمایشگاه گروهی نقاشی، عکاسی،
مجسمه

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 30 بهمن 1398

اسفند ماه

گالری طراحان آزاد


رسول سلطانی

زمین مال من است

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 اسفند 1398

پایان : 7 اسفند 1398