رویداد های پاییز گالری طراحان آزاد 1398 | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

مهر

گالری طراحان آزاد


داریوش قره زاد

زمانی دیگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 9 مهر 1398

گالری طراحان آزاد


علی قندچی

مُرده در دمکراسی

نمایشگاه انفرادی پرفورمنس

گشایش : 10 مهر 1398

پایان : 11 مهر 1398

گالری طراحان آزاد


سمیرا اسکندرفر

اتاق الکل

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 23 مهر 1398

گالری طراحان آزاد


محمدرضا میرزایی

خطوط منقطع - خطوط ممتد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 2 آبان 1398

آبان

گالری طراحان آزاد


عمار عیسی پور طوطی زاد

دوباره سازی

نمایشگاه انفرادی چند رسانه‌ای

گشایش : 3 آبان 1398

پایان : 9 آبان 1398

گالری طراحان آزاد


الناز بندگی

لمس مکرر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 21 آبان 1398

گالری طراحان آزاد


امیرحسین شهنازی

45216

نمایشگاه انفرادی چند رسانه‌ای

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 29 آبان 1398

آذر

گالری طراحان آزاد


منوچهر معتبر

خودنگاره های منوچهر معتبر

نمایشگاه انفرادی
رونمایی کتاب چاپ دستی

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 6 آذر 1398

گالری طراحان آزاد


حامد صحیحی

جهان قابل مشاهده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 19 آذر 1398

گالری طراحان آزاد


عباس شهسوار و مریم آیین

یوم السبت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 3 دی 1398