رویداد های پاییز گالری طراحان آزاد 1398 | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

مهر

گالری طراحان آزاد


داریوش قره زاد

زمانی دیگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 9 مهر 1398

گالری طراحان آزاد


علی قندچی

مُرده در دمکراسی

نمایشگاه انفرادی پرفورمنس

گشایش : 10 مهر 1398

پایان : 11 مهر 1398

گالری طراحان آزاد


سمیرا اسکندرفر

اتاق الکل

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 23 مهر 1398

گالری طراحان آزاد


محمدرضا میرزایی

خطوط منقطع - خطوط ممتد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 مهر 1398

پایان : 2 آبان 1398