رویداد های تابستان گالری طراحان آزاد 1398 | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

تیر

گالری طراحان آزاد


علی فاضلی

ميدان قديسين

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 تیر 1398

پایان : 25 تیر 1398

گالری طراحان آزاد


ساناز دزفولیان

ذات پنهان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 تیر 1398

پایان : 2 مرداد 1398

شهریور

گالری طراحان آزاد


سمیرا اسکندرفر، رزیتا شرف جهان، حامد صحیحی و فرهاد فزونی

آدم - گیاه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 25 مرداد 1398

پایان : 30 مرداد 1398

گالری طراحان آزاد


آمنه زمانی

دار

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 1 شهریور 1398

پایان : 6 شهریور 1398

گالری طراحان آزاد


مارال مصطفی زاده

من مارال مصطفی زاده

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 8 شهریور 1398

پایان : 19 شهریور 1398

گالری طراحان آزاد


دُرسا اسدی

داستان بدون فراز و نشیب ال و بل

نمایشگاه انفرادی سرامیک

گشایش : 22 شهریور 1398

پایان : 27 شهریور 1398