طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

دی

گالری طراحان آزاد


مریم و مرجان بنی اسدی

دو حضور

نمایشگاه دو نفره نقاشی

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 21 دی 1395

گالری طراحان آزاد


مریم حبیبیان و والتر کرتنر

رویاها

نمایشگاه دو نفره چند رسانه ای

گشایش : 24 دی 1395

پایان : 5 بهمن 1395

بهمن

گالری طراحان آزاد


لیلی درخشانی

متنهایی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 19 بهمن 1395

گالری طراحان آزاد


جواد مدرسی هوس

جنگل سیاه ( 2)

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 بهمن 1395

پایان : 3 اسفند 1395

اسفند

گالری طراحان آزاد


نسیم تقی پور

ناشناسنامه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 11 اسفند 1395

گالری طراحان آزاد


رزیتا شرف جهان ، حامد صحیحی، پریا صحیحی ، سمیرا اسکندرفر، نوید عظیمی سجادی

ویش یو ور هییر

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 13 اسفند 1395

پایان : 18 اسفند 1395

گالری طراحان آزاد


ژینا شمس الواعظین

شاهد بینی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 اسفند 1395

پایان : 25 اسفند 1395