طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

آذر

گالری طراحان آزاد


قدرت اله عاقلی

مرگ تدریجی یک لبخند

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 1 آذر 1392

پایان : 6 آذر 1392

گالری طراحان آزاد


مهران مهاجر

بسته

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 8 آذر 1392

پایان : 19 آذر 1392

گالری طراحان آزاد


امیر معبد

تزویر

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 22 آذر 1392

پایان : 3 دی 1392