گالری شیرین | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

خيابان كريمخان زند، خيابان سنایی، كوچه ی 13 ، پلاك 5 | تلفن : 88823742

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه ۱۹- ۱۱ فقط با تعیین وقت قبلی/جمعه: 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل است www.shiringallery.com

بهمن ماه

گالری شیرین


حامد نوروزی

نیش‌دارو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 بهمن 1399

پایان : 22 بهمن 1399

گالری شیرین


مجید صادقی‌نژاد

بازگشت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 بهمن 1399

پایان : 22 بهمن 1399

گالری شیرین


حسین ایراندوست مقدم

دلشدگان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 بهمن 1399

پایان : 6 اسفند 1399

گالری شیرین


شیرین اتحادیه

آدم ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 بهمن 1399

پایان : 6 اسفند 1399