گالری شیرین | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

خيابان كريمخان زند، خيابان سنایی، كوچه ی 13 ، پلاك 5 | تلفن : 88823742

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه ۱۹- ۱۱ فقط با تعیین وقت قبلی/جمعه: 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل است. www.shiringallery.com

مهرماه

گالری شیرین


نسرین شاپوری آذر

روایتی دگر

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 11 مهر 1399

پایان : 7 آبان 1399

گالری شیرین


گیتی سیف

آشوب و آرامش

نمایشگاه انفرادی
مجسمه و نقاشی

گشایش : 11 مهر 1399

پایان : 7 آبان 1399

آبان ماه

گالری شیرین


طاها قوچ کانلو

شب پیداست

نمایشگاه انفرادی عکاسی
از آسمان شب

گشایش : 16 آبان 1399

پایان : 28 آبان 1399

گالری شیرین


یلدا جمالی

ملیوریسم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آبان 1399

پایان : 11 آذر 1399

گالری شیرین


مرضیه قاسم پور

بازی دوّار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آبان 1399

پایان : 11 آذر 1399