گالری شیرین | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

خيابان كريمخان زند، خيابان سنایی، كوچه ی 13 ، پلاك 5 | تلفن : 88823742

ساعات بازدید : 11 تا 19 / جمعه: 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل است. www.shiringallery.com

دی ماه

گالری شیرین


کوروش انگالی

"در ستايش بالزاک"

رونمایی از كتاب "شاهكار ناشناخته" اثر انوره دو بالزاک

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 2 بهمن 1398

گالری شیرین


ركسانا فاضلی

مسمور

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 2 بهمن 1398

بهمن ماه

گالری شیرین

کیوریتور: فرناز محمدی


فراواقع نمايی در هنرمعاصر ايران

نمایشگاه گروهی آثار هنری

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 7 اسفند 1398