رویداد های پاییز گالری شیرین 1398 | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

خيابان كريمخان زند | خيابان سنایی | كوچه ی 13 | شماره ۵ | تلفن : 88823742

ساعات بازدید : 11 تا 19 | جمعه: 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.shiringallery.com

مهر

گالری شیرین


مجید محسنی

رویای آهنی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری شیرین


نازنین افشار

گمگشته در گذار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری شیرین


یازدهمین سالانه‌ی منتخب نسل نو

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 14 آبان 1398