رویداد های پاییز گالری شیرین 1398 | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

خيابان كريمخان زند | خيابان سنایی | كوچه ی 13 | شماره ۵ | تلفن : 88823742

ساعات بازدید : 11 تا 19 | جمعه: 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.shiringallery.com

مهر

گالری شیرین


مجید محسنی

رویای آهنی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری شیرین


نازنین افشار

گمگشته در گذار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 17 مهر 1398

گالری شیرین


یازدهمین سالانه‌ی منتخب نسل نو

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 14 آبان 1398

آبان

گالری شیرین


صندوق جمعیت ملل متحد

انسان‌های ICPD : حقوق و انتخاب برای همگان

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 12 آبان 1398

گالری شیرین


فروز تبرک

بانوی شرقی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 29 آبان 1398

گالری شیرین


کتایون روحی

باغی دگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 29 آبان 1398

آذر

گالری شیرین


یازدهمین نمایشگاه سالانه مجسمه های کوچک

نمایشگاه گروهی مجسمه

گشایش : 1 آذر 1398

پایان : 13 آذر 1398

گالری شیرین


فروغ ریحانی

کهن الگوها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 27 آذر 1398

گالری شیرین


شهرزاد غروی

مروری بر آثارِ تاپستری شهرزاد غروی

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 27 آذر 1398

گالری شیرین


سپهر بختیاری

عدن

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 11 دی 1398

گالری شیرین


محمدرضا راشد

پیدایی

نمایشگاه انفرادی آیینه

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 11 دی 1398