رویداد های بهار گالری شیرین 1398 | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

خيابان كريمخان زند | خيابان سنایی | كوچه ی 13 | شماره ۵ | تلفن : 88823742

ساعات بازدید : 11 تا 19

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.shiringallery.com

فروردین

گالری شیرین


فرح سلطانی

بی شمار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 4 اردییهشت 1398

گالری شیرین


نمایشگاه گروهی

نورچشمی های اتاق آیینه

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 4 اردییهشت 1398

اردیبهشت

گالری شیرین


فرشاد نکو منش

زوران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 18 اردیبهشت 1398

گالری شیرین


پونه جعفری نژاد

آرامش تعادل

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 18 اردیبهشت 1398

گالری شیرین

کیوریتور:فرناز محمدی


نئواكسپرسيونيسم در هنرمعاصرايران

نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه و عكس

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 22 خرداد 1398

خرداد

گالری شیرین


فرزین نیک روش (کارتونیست) و امین طلاچیان (عکاس)

غول های متمدن کمیاب

نمایشگاه انفرادی با مشارکت دو هنرمند

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 5 تیر 1398

گالری شیرین


ایینا هیزنن

آرامشی بکر از فلاند

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 5 تیر 1398

گالری شیرین


کرین بنگتز

آرامشی بکر از فلاند

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 5 تیر 1398