گالری شیرین | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

کریمخان | سنایی | خيابان ۱۳ | شماره ۵ | تلفن : ۸۸۸۲۸۴۸۹

ساعات بازدید : 11 تا 8

www.shiringallery.com

اردیبهشت

گالری شیرین


شیرین اتحادیه

در غیبت آدم ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 اردیبهشت 1397

پایان : 19 اردیبهشت 1397

گالری شیرین


حسین ژیان

رویاها

نمایشگاه انفرادی آثار

گشایش : 7 اردیبهشت 1397

پایان : 19 اردیبهشت 1397

گالری شیرین


هزاردستان

نمایشگاه گروهی چاپ های دستی

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 2 خرداد 1397

گالری شیرین


مارسین بیالاس

اتاقی با یک منظره

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 2 خرداد 1397

خرداد

گالری شیرین


صداهايى از زمين

بخشى از پروژه بين المللى هزاردستان

نمایشگاه گروهی چاپ دستی به انتخاب مهدی درویشی

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 23 خرداد 1397

گالری شیرین


مارسین بیالاس

اتاقی با چشم انداز

به انتخاب مهدی درویشی
نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 23 خرداد 1397

گالری شیرین


مریم رحیمی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 25 خرداد 1397

پایان : 13 تیر 1397

گالری شیرین


نمایشگاه گروهی

گشایش : 25 خرداد 1397

پایان : 13 تیر 1397