رویداد های پاییز گالری شیرین 1397 | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

خيابان كريمخان زند | خيابان سنایی | كوچه ی 13 | شماره ۵ | تلفن : 88823742

ساعات بازدید : 11 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.shiringallery.com

مهر

گالری شیرین


عباس معیری

نمایش آثار و زندگی نامه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 18 مهر 1397

گالری شیرین


شادی نویانی

هبوط

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 مهر 1397

پایان : 2 آبان 1397

گالری شیرین


ابوذر ونکی

نمایشگاه انفرادی مجسمه - چیدمان

گشایش : 20 مهر 1397

پایان : 2 آبان 1397

آبان

گالری شیرین


زهرا امیر یگانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 23 آبان 1397

گالری شیرین


علیرضا جودی، شاه پری بهزادی، نیلوفر رهنما، الهام یزدانیان، داوود موسوی، حمیدرضا اندرز

حافظه مشترک

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 23 آبان 1397

گالری شیرین


سپیده سحر

باغ سوخته

نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 14 آذر 1397

آذر

گالری شیرین


حسین سهرابی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 2 آذر 1397

پایان : 14 آذر 1397

گالری شیرین


محمد مردی

خویش تن دار

نمایشگاه انفرادی برنز و بتن

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 28 آذر 1397

گالری شیرین


محسن فولادپور

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 28 آذر 1397

گالری شیرین


محمد مدیرزاده

میراث فلز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آذر 1397

پایان : 12 دی 1397

گالری شیرین


حمید عجمی

نه زن، نه جنگ

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 30 آذر 1397

پایان : 12 دی 1397