رویداد های تابستان گالری شکوه 1398 | پیش نگاه

گالری شکوه

گالری شکوه

فرمانیه | بلوار اندرزگو | خیابان سلیمی شمالی | کوچه امیر نوری |پلاک 19 | تلفن : 22670726 | 22212629

ساعات بازدید : ساعات بـازيد: 16 تا 20

گـالری پنجشنبه ها و تعطیلات رسمی تعطیل است.

تیر

گالری شکوه


شهناز فتوحی

نور نگار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 تیر 1398

پایان : 26 تیر 1398

گالری شکوه


هادی اصغرزاده

انسان معاصر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 تیر 1398

پایان : 2 مرداد 1398

مرداد

گالری شکوه


نسرين مروج

عبور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مرداد 1398

پایان : 9 مرداد 1398

گالری شکوه


ماهرخ طاهری

ژولییت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 مرداد 1398

پایان : 16 مرداد 1398