شماره شش | پیش نگاه

گالری شماره شش

گالری شماره شش

خیابان میرزای شیرازی | کوچه بیستم | پلاک 2 | واحد 1 | تلفن : 88346029

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.no6gallery.com

دی

گالری شماره شش


کیارنگ علایی

من دور بودم

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 15 دی 1393

گالری شماره شش


مسیح موسوی

خواب واژه

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 19 دی 1393

پایان : 27 دی 1393

بهمن

گالری شماره شش


امین دانشور

آب و آیینه

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 24 بهمن 1393

پایان : 1 اسفند 1393

گالری شماره شش


احیا مرادی

زن اغوا گر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 17 بهمن 1393

اسفند

گالری شماره شش


زندگی در پیش رو

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 8 اسفند 1393

پایان : 15 اسفند 1393