شماره شش | پیش نگاه

گالری شماره شش

گالری شماره شش

خیابان میرزای شیرازی | کوچه بیستم | پلاک 2 | واحد 1 | تلفن : 88346029

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.no6gallery.com

مهر

گالری شماره شش


رسول اشتری، آبنوس البرزی، آریا تابنده پور، حسام تهمتن، مهران فرید، گلناز طاهری، مهدی علیزاده، علیرضا محمدی، مسیح موسوی، سام نیک مرام، طلا وهاب زاده

زمین بازی

به کوشش احسان براتی
نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 4 مهر 1393

پایان : 14 مهر 1393

گالری شماره شش


محمدرضا میرزایی

عکس های جدید

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 28 مهر 1393