گالری شماره شش | پیش نگاه

گالری شماره شش

گالری شماره شش

خیابان میرزای شیرازی | کوچه بیستم | پلاک 2 | واحد 1 | تلفن : 88346029

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.no6gallery.com

مهر

گالری شماره شش


سعیده حاتمی

هی زن! تو در این سیاره چه کاره ای !؟

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 مهر 1394

پایان : 10 مهر 1394