گالری شماره شش | پیش نگاه

گالری شماره شش

گالری شماره شش

خیابان میرزای شیرازی | کوچه بیستم | پلاک 2 | واحد 1 | تلفن : 88346029

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.no6gallery.com

تیر

گالری شماره شش


علیرضا معماریانی

خیال واقعی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 5 تیر 1394

پایان : 12 تیر 1394

شهریور

گالری شماره شش


دومین حراج یک روزه شماره شش

نمایشگاه گروهی عکس، نقاشی، چاپ دستی

گشایش : 27 شهریور 1394

پایان : 27 شهریور 1394