گالری شماره شش | پیش نگاه

گالری شماره شش

گالری شماره شش

خیابان میرزای شیرازی | کوچه بیستم | پلاک 2 | واحد 1 | تلفن : 88346029

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.no6gallery.com

اردیبهشت

گالری شماره شش


مریم آقایی

جنگ داخلی

نمایشگاه انفرادی کانسپچوال آرت

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 11 اردیبهشت 1394

گالری شماره شش


سمیرا اسکندرفر

هرگز فراموشم نکن

نمایشگاه انفرادی ویدیوآرت

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 23 اردیبهشت 1394