گالری شلمان | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبار غربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک 27 | تلفن : 22221944

ساعات بازدید : 16 تا 20

اسفند ماه

گالری شلمان


طوفان ارفع

پیش از باران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 اسفند ۱۳۹۹

پایان : 6 اسفند ۱۳۹۹