رویداد های تابستان گالری شلمان 1398 | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 16:30 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 20:30

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.shalmanartgallery.com

تیر

گالری شلمان

کیوریتور: علی مزارعی


ایمان آقایی

رویارویی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 7 تیر 1398

پایان : 12 تیر 1398

گالری شلمان

کیوریتور: شیدا عزیزی و علی مزارعی


دریچه 2

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 14 تیر 1398

پایان : 19 تیر 1398

گالری شلمان

کیوریتور: علی مزارعی، مهسا قاسمی و رضا شاه حسینی


بازگشت به طبیعت

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 21 تیر 1398

پایان : 26 تیر 1398

گالری شلمان


علی پریزاد

وحشی بافت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 تیر 1398

پایان : 3 مرداد 1398

مرداد

گالری شلمان

کیوریتور: مهساقاسمی و رضا شاه حسينى


فرگشت

نمايشگاه گروهی نقاشى، نقاشيخط و مجسمه

گشایش : 11 مرداد 1398

پایان : 16 مرداد 1398

شهریور

گالری شلمان


ویدا شادمهر

دیدگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 1 شهریور 1398

پایان : 6 شهریور 1398

گالری شلمان


نگار آزاد، زهرا حجت زاده، فاطمه شيخ محمدی و کيميا نوريان

مشخصات

نمایشگاه گروهی نقاشی، عکس و مجسمه

گشایش : 8 شهریور 1398

پایان : 13 شهریور 1398

گالری شلمان


مژده حسنی

سکوت سرد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 3 مهر 1398