سین | پیش نگاه

گالری سین

گالری سین

شهرک غرب | فاز 2 | خیابان هرمزان | پیروزان جنوبی | کوچه 12 | شماره 16 | تلفن : 88376623 - 88376625

ساعات بازدید : 3 تا 7

گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است | www.siingallery.com

آذر

گالری سین


دارا ساجدی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 8 آذر 1392

پایان : 15 آذر 1392

گالری سین


نگار فدائی

آب بازی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1392

پایان : 1 دی 1392