سهراب 2 | پیش نگاه

گالری سهراب ۲

گالری سهراب ۲

بزرگراه چمران | خیابان اوین | ابتدای خیابان شهید کچویی | پلاک ۱۱ | واحد 1 | تلفن : 22411271

ساعات بازدید : 11 تا 8 | جمعه ها : 4 تا 8

گالری یکشنبه ها تعطیل می باشد | WWW.SOHRAB-ARTGALLERY.COM

مهر

گالری سهراب ۲


کامبیز خدابنده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 7 مهر 1395

گالری سهراب ۲


مهدی موحدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 14 مهر 1395

گالری سهراب ۲


نادر ترکمن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 5 آبان 1395