گالری سروناز | پیش نگاه

گالری سروناز

گالری سروناز

شیراز، خیابان قصردشت، حدفاصل کوچه ۸۸- ۹۰ | تلفن : 6310245 -0713

ساعات بازدید : 10 تا 13 / جمعه: 18 تا 21:30

گالری جمعه های غیر افتتاحیه تعطیل است. Instagram: sarv_e_naz_gallery

دی ماه

گالری سروناز


هادی جمالی، بهرام دبیری، کامبیز درمبخش، فیروزه صابری، بهنام کامرانی، شهرام کریمی، کاگو (شیوایی)، حسین ماهر، قاسم محمدی، منوچهر معتبر، حسین موریزی نژاد و امید مشکسار

چشم شهر

برگزیده از آثار نقاشی معاصر شیراز
نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1398

پایان : 4 دی 1398

گالری سروناز


شیرین غازی

جهانی در همسایگی

نمایشگاه انفرادی
نقاشی و مجسمه

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 11 دی 1398

بهمن ماه

گالری سروناز


شمس الدين غازي

سیاه و سفید

رونمایی از کاتالوگ مجسمه های
آهنین شمس الدین غازی

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 10 بهمن 1398

گالری سروناز


ثنا بزرگی

ابهام

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 14 بهمن 1398

گالری سروناز


کودکان در تکاپوی صلح

نمایشگاه مجسمه سازی

گشایش : 15 بهمن 1398

پایان : 22 بهمن 1398