گالری سرزمین هنر | پیش نگاه

گالری سرزمین هنر

گالری سرزمین هنر

خیابان اوین، ابتدای خیابان شهید کچویی، بن بست صفا، پلاک 4 | تلفن : 22411272

ساعات بازدید : 11 تا 20 جمعه ها: 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است.

بهمن ماه

گالری سرزمین هنر


محمد هادی فدوی

اسب های بی سوار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 6 اسفند 1398