سبحان | پیش نگاه

گالری سبحان

گالری سبحان

صدر شرق | خروجی کامرانیه | بعد از زیرگذر صدر | جنب دامپزشکی | خیابان عباسی | کوچه پیشتاز | بن بست بعثت | پلاک 4 | تلفن : 22231480

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.sobhangalleries.com

مهر

گالری سبحان


شیرین معیا

انتظام درون

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 8 مهر 1395

آبان

گالری سبحان


مهدی محسنی

سروتونین

نمایشگاه انفرادی نقاشی و میکس مدیا

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 9 آبان 1395

گالری سبحان


علی رحیمی

فقط نگاه می کنند

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 20 آبان 1395

آذر

گالری سبحان


پرستو محقق

در نگاه او

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 19 آذر 1395

گالری سبحان


سندس حمیدیان ، شیدا شقاقی لوشکانی ، پریسا امرایی، سیمین قلی زاده وزوانی، زهرا حسنی، غزل بیگدلی، رنجیت کرسروا

ماز

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 26 آذر 1395

پایان : 2 دی 1395