گالری سایه | پیش نگاه

گالری سایه

گالری سایه

خیابان کریم خان، خیابان سنایی،کوچه سیزدهم، پلاک 21 | تلفن : 88827886

ساعات بازدید : افتتاحیه : جمعه: 17 تا 21 شنبه تا چهارشنبه: 11 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.sayeartgallery.com

دی ماه

گالری سایه


شیدا قلی پور

همبودی انسان و اضطراب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 11 دی 1398

گالری سایه


مهدی زیرکی

درون

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 دی 1398

پایان : 18 دی 1398

گالری سایه


علی رحیمی

در این حوالی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 25 دی 1398

گالری سایه


فابریزیو ایبا

گل هایی از باغ درون

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 9 بهمن 1398

بهمن ماه

گالری سایه

به کوشش: بهار رنجبر


مکتوم

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 23 بهمن 1398

گالری سایه


سپهر علی محمدلو

در هم تنیدگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 30 بهمن 1398

اسفند ماه

گالری سایه


پوریا نهایی

آخرالزمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 اسفند 1398

پایان : 7 اسفند 1398