گالری ساربان | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری سه شنبه ها تعطیل است. www.sareban.gallery

اردیبهشت

گالری ساربان


بهرام حنفی

دوره ی آبی

نمایشگاه آثار بهرام حنفی

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 31 اردیبهشت 1397