گالری زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | پلاک ۶ | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

www.dastangallery.com

شهریور ماه

گالری زیرزمین دستان


عاطفه مجیدی نژاد ،صدف حسامیان

بازدید

نمایشگاه گروهی

گشایش : 26 شهریور 1395

پایان : 4 مهر 1395