رویداد های بهار گالری زیرزمین دستان 1398 | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastan.gallery

فروردین

گالری زیرزمین دستان


فریدون آو

«رستم ۲۰۱۹»

نمایشگاه انفرادی
بیرون از دستان
در وی‌گالری
وی‌گالری یکشنبه ها تعطیل است.

گشایش : 16 فروردین 1398

پایان : 30 فروردین 1398

اردیبهشت

گالری زیرزمین دستان


علی بهشتی

تاویل

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 3 خرداد 1398

خرداد

گالری زیرزمین دستان


ایزابل کورنارو

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 21 تیر 1398