رویداد های تابستان گالری زیرزمین دستان 1398 | پیش نگاه

زیرزمین دستان

زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastan.gallery

تیر

زیرزمین دستان


سپند دانش

معرفی هاب

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 21 تیر 1398

زیرزمین دستان


طلوع ناصری

جاده فرعی

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 28 تیر 1398

پایان : 11 مرداد 1398