رویداد های پاییز گالری زیرزمین دستان 1397 | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.Dastan.gallery

مهر

گالری زیرزمین دستان


ندا رضوی پور

روزنگار 89-1386

نمایشگاه انفرادی
این نمایشگاه همزمان با رونمایی کتاب «روزنگار 89 -1386» است.

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 27 مهر 1397

آبان

گالری زیرزمین دستان


پی بک

ضحوک

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 25 آبان 1397

آذر

گالری زیرزمین دستان


عاطفه مجیدی نژاد

بازدید: زیروجی

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 23 آذر 1397

پایان : 7 دی 1397