زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

آذر

گالری زیرزمین دستان


فرخ نور و نی

یک بعد از ظهر پاییزی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 1 آذر 1392

پایان : 10 آذر 1392

گالری زیرزمین دستان


مطالعه

نمایشگاه گروهی جنگل(شماره 4)

گشایش : 15 آذر 1392

پایان : 24 آذر 1392

گالری زیرزمین دستان


مسعود غفاری

سکوت

نمایشگاه انفرادی چاپ

گشایش : 29 آذر 1392

پایان : 8 دی 1392