رویداد های تابستان گالری زیرزمین دستان 1397 | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : ۱۱ صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 16 تا 20 | روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.Dastan.gallery

مرداد

گالری زیرزمین دستان


پویا پارسا مقام

روی عکس ها

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 5 مرداد 1397

پایان : 19 مرداد 1397

گالری زیرزمین دستان


شیوا شهلا

آنچه ما نیستیم....

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 26 مرداد 1397

پایان : 9 شهریور 1397

شهریور

گالری زیرزمین دستان


اوژن زرگرباشی

مکاشفات

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 16 شهریور 1397

پایان : 30 شهریور 1397