رویداد های پاییز گالری دنا 1398 | پیش نگاه

گالری دنا

گالری دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک 4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 16 تا 20

www.denagallery.com

مهر

گالری دنا

کیوریتور: فرشید پارسی کیا


ساسان مویدی

وداع

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 15 مهر 1398

آبان

گالری دنا


کیومرث کیاست

مسخ تاریخ

مسخ تاریخ
نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 3 آبان 1398

گالری دنا


سینا یعقوبی

سدوم و عمورا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آبان 1398

پایان : 15 آبان 1398

گالری دنا


حمید جانی پور

گلوبندک

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 4 آذر 1398

آذر

گالری دنا


حمید جانی پور

گلوبندک

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 8 آذر 1398

گالری دنا


علی کیانی امین

سوانح

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آذر 1398

پایان : 29 آذر 1398