گالری دنا | پیش نگاه

گالری دنا

گالری دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.denagallery.com

اردیبهشت

گالری دنا

کیوریتور: حمید جانی پور


زیبا حاج حیدری

غریبه در سرزمین مادری

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 21 اردیبهشت 1397

گالری دنا


سپیده عابدی

سمفونی عدم

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 2 خرداد 1397