گالری دستان +۲ | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته | پلاک 82 | طبقه 2 | تلفن : 26202419

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

www.dastangallery.com

شهریور ماه

گالری دستان +۲


مینا غازیانی

باغ گوشه ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 شهریور 1395

پایان : 4 مهر 1395