رویداد های بهار گالری دستان +۲ 1398 | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته (فیاضی) | خیابان بیدار | پلاک ۸ | طبقه 2 | تلفن : ۲۶۳۰۹۶۴۵

ساعات بازدید : 11 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.Dastan.gallery

اردیبهشت

گالری دستان +۲


سروژ بارسقیان

امواج

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 3 خرداد 1398

گالری دستان +۲


محمدرضا یزدی

نبض بی جان

نمایشگاه انفرادی
بیرون از دستان
آدرس گالری : فلسطین شمالی، رو به روی دانشگاه هنر و معماری ازاد، انتهای کوچه قلم چی ، طبقه زیرین ویکافه و اتاق برق
تلفن : 22023114
(گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است)

گشایش : 13 اردیبهشت 1398

پایان : 27 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری دستان +۲


ایزابل کورنارو

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 31 خرداد 1398

پایان : 21 تیر 1398