رویداد های پاییز گالری دستان +۲ 1397 | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته (فیاضی) | خیابان بیدار | پلاک ۸ | طبقه 2 | تلفن : ۲۶۳۰۹۶۴۵

ساعات بازدید : 11 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.Dastan.gallery

مهر

گالری دستان +۲


حبیب فرج آبادی

رو یا رو

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 27 مهر 1397

آذر

گالری دستان +۲

کیوریتور : فریدون آو


بیژن صفاری

استاد و دوست

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 9 آذر 1397

پایان : 30 آذر 1397