رویداد های تابستان گالری دستان +۲ 1397 | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته (فیاضی) | خیابان بیدار | پلاک ۸ | طبقه 2 | تلفن : ۲۶۳۰۹۶۴۵

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 16 تا 20 | روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.Dastan.gallery

تیر

گالری دستان +۲


مصورنامه

نمایشگاه گروهی

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 29 تیر 1397

شهریور

گالری دستان +۲


بهاره نوابی

اکو - 13:13

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 2 شهریور 1397

پایان : 16 شهریور 1397