دبلیو ۰۱ | پیش نگاه

گالری دبلیو ۰۱

گالری دبلیو ۰۱

هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بوربور | خیابان خاقانی | نبش کوچه روشن منش | پلاک ۲۸ | تلفن : 09356040055

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه: 2 تا 8

www.window-one.com

دی

گالری دبلیو ۰۱


ابوالقاسم سعیدی

بدون عنوان

تک اثر، رنگ روغن روی بوم

گشایش : 3 دی 1395

پایان : 7 بهمن 1395

بهمن

گالری دبلیو ۰۱


بهمن محصص

بدون عنوان

تک اثر، لیتوگراف

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 20 اسفند 1395