رویداد های تابستان گالری خط سفید 1398 | پیش نگاه

گالری خط سفید

گالری خط سفید

خیابان ولیعصر | روبروی جام جم | کوچه پروین | پلاک 22 | همکف | تلفن : 22045245

ساعات بازدید : 16 تا 20:30

www.whitelinegallery.com

تیر

گالری خط سفید


اکبر رفیعی

مجموعه خانه های قدیمی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 تیر 1398

پایان : 17 تیر 1398