خانه هنر | پیش نگاه

گالری خانه هنر

گالری خانه هنر

خیابان شریعتی| ضلع شمال غربی پل صدر| شماره ی ۱۱۶۷ | تلفن : 22601130 | فکس : 22642277

ساعات بازدید : 12 تا 9 | جمعه ها : 4 تا 9

گالری همه ی روزها باز است | www.art-center.ir

دی

گالری خانه هنر


بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی خط

گشایش : 29 آذر 1392

پایان : 29 دی 1392

گالری خانه هنر


بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 29 آذر 1392

پایان : 29 دی 1392

گالری خانه هنر


بدون عنوان

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 29 آذر 1392

پایان : 29 دی 1392

بهمن

گالری خانه هنر


بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی خط

گشایش : 11 بهمن 1392

پایان : 29 بهمن 1392

گالری خانه هنر


بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 11 بهمن 1392

پایان : 29 بهمن 1392

گالری خانه هنر


بدون عنوان

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 11 بهمن 1392

پایان : 29 بهمن 1392

اسفند

گالری خانه هنر


زمستان است

گشایش : 2 اسفند 1392

پایان : 6 اسفند 1392

گالری خانه هنر


به پیشواز بهار

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 16 اسفند 1392

پایان : 26 اسفند 1392