ثالث | پیش نگاه

گالری ثالث

گالری ثالث

خیابان کریم خان زند | بین ایرانشهر و ماهشهر | شماره 148 | تلفن : 88325376 | فکس : 88325377

ساعات بازدید : 10 تا 21 |جمعه ها : 16 تا 22

مهر

گالری ثالث


يحیی رويدل

گراند

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 14 مهر 1395