رویداد های پاییز گالری تم 1397 | پیش نگاه

گالری تم

گالری تم

خـیابان کـریم خـان | ابـتدای خـیابان ویـلای شمالی | کوچه زبــرجد | پلاک 10 | تلفن : 86037840

ساعات بازدید : 15 تا 19 | افتتاحیه : 17 تا 20

گــالـری هـمه روزه باز اسـت.

آبان

گالری تم


زهرا اقتدارزاده، سمیرا باقری، سحر دمیرچی، محدثه قربانی، الهه فرخی، فهیمه فروغی، لیلی نکوکار، محدثه وحیدی مهر

پا در قاب گرفتن

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 1 آذر 1397

آذر

گالری تم


مصطفی نوده

ما هیچ، ما نگاه

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 8 آذر 1397

پایان : 14 آذر 1397