گالری تم | پیش نگاه

گالری تم

گالری تم

خیابان کریم خان | ابتدای خیابان ویلای شمالی | کوچه زبرجد | پلاک 10 | تلفن : 86037840

ساعات بازدید : 17 تا 20

روزهای عادی 15 تا 19 گالری همه روزه باز است.

تیر

گالری تم


مریم ادیبی، نگین اربابی محمد حسنی، امین داداش نژاد مرضیه شیریان، فائزه صفی نژاد سمیرا مرادی، بنفشه مرادیان سپیده مظاهری، مهشاد ملاحسینی مینا نظری، علی یعقوبی

داستان ماست

نمایشگاه گروهی عکاسی تبلیغاتی
به انتخاب آکادمی عکاسی
هنرهای معاصر

گشایش : 8 تیر 1397

پایان : 14 تیر 1397

گالری تم

به انتخاب: مهدی وثوق نیا


بعثت امامی، فاطمه پازکی علی منوچهری

نمایشگاه گروهی عکس نفرآباد

گشایش : 22 تیر 1397

پایان : 2 مرداد 1397