بهنام دهش پور | پیش نگاه

گالری بهنام دهش پور

گالری بهنام دهش پور

خیابان شهید لواسانی( فرمانیه غربی) | روبروی مدرسه بوعلی | کوچه شهید جباریان (فروردین سابق) | کوچه مسجدی | کوچه مرمری | پلاک 13 | تلفن : 22208797 | فکس : 22208797

ساعات بازدید : شنبه تا جمعه: 10 تا 7

آبان

گالری بهنام دهش پور


عین الدین صادق زاده

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 28 آبان 1395

آذر

گالری بهنام دهش پور


مجموعه ای از هنرهای تجسمی

نمایشگاه گروهی

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 25 آذر 1395