گالری بهارستان | پیش نگاه

گالری بهارستان

گالری بهارستان

بهارستان | پایین‌تر از متروی بهارستان | نرسیده به میدان بهارستان | پلاک ۶ | تلفن : ۳۳۱۱۴۰۱۳

ساعات بازدید : همه‌روزه از ساعت ۱۲ تا ۲۱

اردیبهشت

گالری بهارستان


کامیار صادقی

زمزمه های سرد

نمایشگاه انفرادی نقاشی آبرنگ

گشایش : 7 اردیبهشت 1397

پایان : 19 اردیبهشت 1397

گالری بهارستان


بهارستان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 26 اردیبهشت 1397

گالری بهارستان


ستاره داوری

تراوایی

نمایشگاه انفرادی فوتومینیاتور

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 2 خرداد 1397