ای جی | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان ولیعصر | بالاتر از چهارراه پارک وی | خیابان پسیان | شماره ۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8 | پنج شنبه و جمعه : 4 تا 8

www.aggalerie.com

مهر

گالری ای جی


پیمان هوشمندزاده

آتیش داری؟

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 24 مهر 1395

پایان : 26 آبان 1395

آذر

گالری ای جی


مهرداد نراقی

باغ های ژاپنی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 6 آذر 1395

پایان : 1 دی 1395