رویداد های پاییز گالری ای جی 1398 | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان کریمخان | خیابان عضدی جنوبی | پلاک ۴۳ | تلفن : 88802000 | 88943611 | فکس : 26851908

ساعات بازدید : 12 تا 21

www.aggalerie.com

مهر

گالری ای جی


استعداد ای. جی.

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 11 مهر 1398

گالری ای جی

کیوریتور: رهام شیراز


رویداد

رویارویی ۲
(درآمدی بر امکانات تالیف در عکاسی معاصر)
نمایشگاه گروهی

گشایش : 12 مهر 1398

پایان : 17 آبان 1398

آبان

گالری ای جی

کیوریتور: سیمیندخت دهقانی


آگاتا گرژیبوسکا

9 دروازه بی‌بازگشت

نمایشگاه انفرادی عکس
نشست با هنرمند:
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ از ساعت ۱۸ تا ۲۰

گشایش : 24 آبان 1398

پایان : 28 آذر 1398

آذر

گالری ای جی

کیوریتور: سیمیندخت دهقانی


آگاتا گرژیبوسکا

۹ دروازه ب یبازگشت

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 13 دی 1398